Velkommen

Dette nettstedet er dedikert til arbeidet med å fremme et trygt og inkluderende miljø for alle, men spesielt for barn og unge. Mitt mål er å bekjempe mobbing, trakassering, diskriminering og utenforskap i alle former, og å sikre at alle barn og unge har tilgang til trygge og gode oppvekst- og utdanningsmuligheter. Min visjon er at jeg tror på en verden hvor alle barn og unge kan vokse opp i et miljø fritt fra frykt og undertrykkelse, et sted hvor den enkelte kan føle seg trygg, verdsatt og anerkjent.

Mitt engasjement springer ut fra flere kilder i skjæringspunktet mellom erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. For min del veier disse kildene til kunnskap omtrent like tungt. Jeg tenker at det er viktig å lytte til de som har «skoene på», samtidig som forskningen kan si noe om det store bildet innenfor de ulike fagfeltene. Det er ikke alltid det er samsvar mellom det erfaringsbaserte og det forskningsbaserte, men da oppstår det ofte interessante ideer og perspektiver og som kanskje tar oss videre til nye nivåer av kunnskap, som i tur og orden gir oss muligheter til å danne stadig bedre forhold omkring barn og unges miljø, helse og utvikling.

Rettigheter til bildet: iStock

Når det gjelder erfaringsbasert kunnskap, så strekker røttene til kunnskapen for min del seg ifra mange forskjellige roller i skolen gjennom tre tiår. Jeg har jobbet som lærer i grunnskolen, som prosjektleder innenfor folkehelse og skole og de siste ti årene som skoleleder, først ved en montessoriskole, deretter i en kommunal skole og nå ved en steinerskole. I tillegg har jeg i voksen alder blitt mer kjent med min egen fortid som utsatt for omsorgssvikt gjennom barndoms- og ungdomsårene og vold i skolen gjennom hele grunnskolen. Det å ha dedikert livet sitt til å jobbe i skolen med en slik bakgrunn kan for de fleste kanskje virke paradoksalt, men dette kan kanskje forklare hvor engasjementet mitt stammer fra.

Interessen for den forskningsbaserte kunnskapen som jeg er også er opptatt av å formidle, stammer fra en periode der jeg begynte å opparbeide meg kompetanse innenfor det forebyggende arbeidet mot mobbing tidlig på 2000-tallet. Interessen for forskningsbasert kunnskapsformidling ble på mange måter fornyet i perioden 2009 til 2014 da jeg ledet to større folkehelseprosjekter rettet inn mot grunnskole og videregående skole. I denne perioden hentet jeg kunnskapsbiter fra forskningen om barn og unges oppvekst- og utdanningsvilkår ut fra et bredt kunnskapsgrunnlag fra fagfelt som tvang og vold knyttet til ærekultur, mobbing- og trakasseringsproblematikk, ungdom i seksualiserte bytteforhold og prostitusjon, psykisk helse og frafallsproblematikk i skolen, samt forskningen omkring myndighetenes innsatsområder og juridiske forhold knyttet til disse fagfeltene.

Rettigheter til bildet: iStock

I denne perioden holdt jeg ca. 150 foredrag, kurs og konferanser for elever, elevråd, lærere og ledere i skolen, skolehelsetjenesten, kommunale ledere, legestudenter osv. I tillegg har jeg skrevet brosjyrer om minoriteters rettigheter og en lærerveiledning om seksuell trakassering og seksuell helse til bruk i videregående skole. Jeg har også oversatt Verdens Helseorganisasjons veileder om seksualitetsundervisning, som blant annet er i bruk ved bachelor- og masterutdanningen ved Institutt ved for pedagogikk ved USN – Universitetet i Sørøst-Norge.

I senere tid har forskning om overgangen mellom barnehage og skole fanget min interesse, med spesiell interesse for sammenhengene mellom lek og læring i småskolen. Her har egne observasjoner fra tiden som skoleleder ved tre forskjellige skoleslag gjort meg oppmerksom på konsekvensene av det som ble kalt seksårsreformen og hvordan offentlig skole, montessoriskolene og steinerskolene har løst forholdet mellom lek og læring på svært forskjellige vis. Dette er et omdiskutert tema og som jeg akter å holde liv i via mitt eget forskningsprosjekt ved NTNU der jeg sammenligner læreplanene fra nettopp disse tre skoleslagene. Her er det bare å følge med…

Rettigheter til bildet: iStock.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle dere som viser interesse for det jeg skriver! Det gir meg inspirasjon til å fortsette mitt arbeid for trygge og gode oppvekst- og utdanningsvilkår for barn og unge, og som i tur og orden danner et godt grunnlag for det gode liv gjennom resten av livsløpet.

Med vennlig hilsen!

Frode