Litteratur

Literature iStockLitteratur om barnets behov

 • Pia Myhre, Fysiske overgrep mot barn – Kunnskapssatus, NKVTS, 2010
 • Frode Fredriksen, Ressurshefte – Arbeid mot krenkende atferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag – Forebyggende arbeid i et helsefremmende miljø, STFK, 2015

Litteratur om samtale med barn og unge

 • Annelise Fredriksen m. fl., Kognitiv atferdsterapi med små barn, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2011
 • Anna Luise Kirkengen intervjuet av Eli Gunnvor Grønsdal, Krenkede barn kan bli syke voksne, sinnetshelse.no, 2008
 • Haldor Øvreeide, En veileder om å snakke med barn i barnevernet – Snakk med meg! Barne- og likestillingsdepartementet, 2009
 • Kari Trøften Gamst, Profesjonelle barnesamtaler- i forskning og praksis – Å ta barn på alvor, Røroskonferansen, 2014
 • Åse Langballe, Kari Trøften Gamst og Marit Jacobsen, Den vanskelige samtalen -Barneperspektiv på barnevernarbeid – Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse, Rapport 2 / 2010, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, 2010
 • Åse Langballe, Den dialogiske samtalen – hvordan snakke med barn om vanskelige temaer, NKVTS – Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, 2011
 • Strøm m.fl.: Violence, bullying and academic achievement: A study of 15-year-old adolescents and their school environment, Child Abuse & Neglect, 2013
 • Howard Bath, ”The Three Pilars of Trauma informed CareTraumebevisst omsorgs tre grunnpilarer, Reclaiming Children and Youth, 2008
 • Siw Ellen Jakobsen, Selvregulering er grunnmuren for læring, forskning.no, 25.01.2015
 • no – Barns Beste, 2014
 • Frode Fredriksen, Ressurshefte – Arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune – Forebyggende arbeid i et helsefremmende læringsmiljø, Sør-Trøndelag fylkeskommune, 2015
 • Diagnostikk av barnemishandling og omsorgssvikt, Norsk Helseinformatikk, 11.02.2014
 • Omsorgssvikt/vanskjøtsel av barn, Helsebiblioteket, 09.2012
 • Kompetanseutviklingsprogram, Traumebevisst skole, RVTS Sør, 2012
 • HandleKraft, I møte med barn og unge utsatt for fysiske, psykiske og seksuelle overgrep.
 • HandleKraft, Et kompetansehevningsprogram for ansatte i statlige barnevernsinstitusjoner og fosterhjemstjenester, BUFdir og RVTS Sør, 2012
 • Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten, Rundskriv Q-24, Det kongelige Barne- og familiedepartementet, 2005
 • Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse, Barne-, likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, 2008
 • Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap, IMDI – Innvandrings- og mangfoldsdirektoratet
 • Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn – Veileder for utarbeidelse av plan for krisehåndtering, Utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, 2002
 • Birgit Hegge, Trafikklyset – seksuell atferd hos barn og ungdom, 2012
 • Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet, Helsetilsynet, 2014
 • Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, 2009
 • Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier, KS – Kommunenes Sentralforbund

Litteratur om mobbing

 • Den utstøtte, intervju med Morten Harket i Dagbladet 16.04.2012
 • Høyesteretts dom, 01.02.2012, HR-2012-00241-A
 • NOU 2015: 2 – Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, Kunnskapsdepartementet, 2015
 • Idsøe m.fl.: Bullying and PTSD symptoms, Journal of Abnormal Child Psychology, 2012
 • Risanger Sjursø, mfl. Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization. Journal of School Violence, 2015
 • Ann Kristin Knudsen m. fl., Hvem får psykiske lidelser, og kan de forebygges? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2010
 • Gro Lien Garbo, – Gir psykiske senskader, intervju med Gunilla Klensmeden Fosse, psykiskhelse.no, 24.02.2007
 • Gunilla Klensmeden Fosse, Mental health of psychiatric outpatients bullied in childhood, Norwegian University of Science and Technology, 2006
 • Erling Roland og Gaute Auestad, Seksuell orientering og mobbing, Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger, 2009
 • Bera Ulstein Moseng, Vold mot lesbiske og homofile tenåringer, En representativ undersøkelse av omfang, risiko og beskyttelse. Ung i Oslo 2006, NOVA Rapport 19/07
 • Tove Flack, INNBLIKK – Et sosial-analytisk verktøy for å forebygge skjult mobbing, Senter for atferdsforskning, 2010
 • Ingrid Lund, Dropping out of school as a meaningful action for adolescents with social, emotional and behavioural difficulties, Journal of Research in Special Educational Needs, 2014
 • Helen L Fisher, Bullying victimisation and risk of self harm in early adolescence: longitudinal cohort study, BMJ – British Medical Journal, 2012
 • Svein Øverland, Behandling av selvskading, helsebibliotek.no, 2007
 • Svein Øverland, Forståelse og behandling av selvskading, psykologvirkeligheten.blogspot.no, 2010
 • Monica Holm, Selvskading – hvordan hjelpe? helsenett.no, 06.07.13
 • Sommerfeldt & Skårderud, Hva er selvskading? Tidsskrift for Den norske legeforening, 2009
 • Konsekvenser av mobbing, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, 24.03.2015
 • Marie-Louise Obermann, Moral disengagement in self-reported and peer-nominated school bullying, Aggressive Behaviour, 2011
 • Sybille Hildebrandt, Mobbing gjør oss fysisk svake, forskning.no, 09.08.2012
 • Strøm m.fl.: Violence, bullying and academic achievement: A study of 15-year-old adolescents and their school environment, Child Abuse & Neglect, 2013
 • Hva er digital mobbing? Medietilsynet, 01.2013
 • Medietilsynets Barn og medier 2012 og Småbarn og medier 2012
 • Wenke Seloter, Mobbing, forebygging.no, 05.2012
 • Veronika Søum, Natulig å hakke nedover – intervju med Frode Fredriksen, Utdanning nr. 02-2014
 • Dan Oweus, Mobbing i skolen, 2000
 • Dan Olweus, Kjerneprogram mot mobbing og antisosial atferd, En lærerveiledning. 2001
 • Dan Olweus og Cecilia Solberg, Mobbing blant barn og unge, 2006
 • Læringsmiljø og mobbing, regjeringen.no, 14.12.2014
 • Mobbing i skolen, Råd og anbefalinger for å forebygge, avdekke og handle ved mobbing eller krenkelser i skolen, Helsedirektoratet, 27.01.2015
 • Strategiplan mot mobbing i barnehager og skoler, Tromsø kommune, 2014
 • Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger, 2003

Litteratur om seksuell trakassering og overgrep

 • Bendixen & Kennair, (2008), Seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående skole: En resultatrapport. NTNU
 • Bendixen & Kennair, (2014). Seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående skole: En resultatrapport. NTNU
 • Markussen & Seland (2012), Å redusere bortvalg – bare skolens ansvar? Rapport 6/2012, NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
 • Krokstad m.fl. (2013), Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, NTNU – Norge teknisk-vitenskapelige universitet
 • Mossige og Stefansen (2007), Vold og overgrep mot barn og unge, NOVA rapport 20/07, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Litteratur om omsorgssvikt

 • Diagnostikk av barnemishandling og omsorgssvikt, Norsk Helseinformatikk, 11.02.2014
 • Omsorgssvikt/vanskjøtsel av barn, Helsebiblioteket, 09.2012
 • Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten, Rundskriv Q-24, Det kongelige Barne- og familiedepartementet, 2005
 • Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse, Barne-, likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, 2008
 • Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap, IMDI – Innvandrings- og mangfoldsdirektoratet
 • Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet, Helsetilsynet, 2014
 • Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, 2009
 • Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier, KS – Kommunenes Sentralforbund
 • Hvordan gå fram ved mistanke, Statens Barnehus – Et tverrfaglig kompetansehus,
 • Kirkengen og Thornquist, Når diagnoser gjør blind, Tidsskrift for Den norske legeforening, 13.05. 2013
 • Lars Smith, Når barn er i risiko for omsorgssvikt, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2010
 • Liv Røberg, Hvordan kan vold mot barn oppdages i psykisk helsevern? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2011
 • Henrik Vogt, Psykiatrisk ettertanke for Christoffer, VG Meninger, 22.06.2013
 • Bente Storm Mowatt Haugland, Barn som omsorgsgivere: Adaptiv versus destruktiv parentifisering, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2006
 • Barn som pårørende – Overordnet prosedyre, Sørlandet Sykehus, 11.01.2015
 • Janet Molde Hollund, Barn i for store sko, familieverden.no, 2014
 • Anna Luise Kirkengen, Barn, rus og lidelse i et generasjonsperspektiv, barnsbesteblogg.com, 05.01.15
 • Barnevern 2013, SSB – Statistisk Sentralbyrå, 15.12.14
 • Omsorgssvikt og barnemishandling, NHI – Norsk Helseinformatikk, 14.08.2012

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *